Advies

Flincq adviseert en helpt bij het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Samen met Flincq voert u de gewenste veranderingen snel en succesvol door. Om dit te realiseren, zorgen we samen voor de juiste mensen en de juiste kennis. Niet alleen voeren we verbeteringen door, Flincq helpt ook bij het realiseren en borgen van de nieuwe werkwijze. Flincq is pas klaar, wanneer de resultaten daadwerkelijk verbeterd zijn.

We helpen bedrijven meebewegen en vooruit lopen op marktontwikkelingen.

Om succesvol mee te bewegen en vooruit te lopen op marktontwikkelingen, hanteert Flincq een aantal succesfactoren:

 • Wij stellen samen met u het strategisch plan op 
 • Wij ondersteunen u bij het aanpassen van de bedrijfsorganisatie
 • Wij optimaliseren met u de (financiële) bedrijfsprocessen

Organisatie inrichting

We helpen bedrijven bij het verbeteren van de bedrijfsvoering- en resultaten.

Een goede organisatie inrichting is in lijn met de strategie en bedrijfsvoering. Uitgangspunt hiervoor is dat bestuurlijke verhoudingen transparant en effectief zijn, met als doel de bedrijfsvoering en -resultaten te verbeteren.

De grondslag van een effectieve beheersing vereist een gedegen analyse die wij samen met u uitvoeren om te komen tot de optimale inrichting van structuur, processen en functiegebieden binnen bedrijfs(onderdelen). Flincq speelt daarbij in op de vragen als:

 • Waar liggen verantwoordelijkheden binnen procesonderdelen en uitkomsten daarvan?
 • Welke organen nemen welke beslissingen?
 • Hoe zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden belegd in de structuur en doelstellingen van de organisatie?
 • Draagt de inrichting van een Shared Service Center of outsourcing bij aan het behalen van de doelstellingen

Flincq heeft de combinatie van organisatie- en proceskennis in huis om alle vraagstukken over organisatie inrichting en governance structuur succesvol op te lossen.

 

Procesoptimalisatie

We helpen bij het optimaliseren en efficiënter inrichten van processen.

Het doel van procesoptimalisatie is een efficiënte inrichting gecombineerd met een hogere kwaliteit. Na een analyse van de huidige processen bepaalt u samen met Flincq de verbeterdoelstellingen. Daarbij maken wij gebruik van eigen kennis & ruime ervaring en ontwerp sessies samen met de medewerkers.

Flincq is gespecialiseerd in het inrichten en optimaliseren van Purchase to Pay (P2P), Order to Cash (O2C) en Accounting to Reporting (A2R) processen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Handmatige activiteiten crediteurenproces terugdringen, de doorlooptijd van inkoopfacturen verkorten, dubbele betalingen voorkomen en het verkrijgen van managementinformatie.
 • Betaaltermijnen van debiteuren naar beneden brengen.
 • Zorgen voor volledigheid en tijdigheid van opbrengsten, zorgen voor juistheid en rechtmatigheid van kosten

Wij hebben ervaren en gedreven teams die dergelijke ontwerpen in alle mogelijke branches succesvol hebben uitgerold naar de werkvloer. Naast proceskennis heeft Flincq ook diepgaande kennis van IT-systemen ten behoeve van credit management, scanning & workflow en inkoop. 

Verandermanagent

We helpen en ondersteunen bedrijven in grote en complexe verandertrajecten. 

Flincq leidt succesvol grote en complexe verandertrajecten op het gebied van (her)ontwerp, optimalisatie, implementatie en besturing van processen, afdelingen en organisaties. Vaak in combinatie met vraagstukken rondom IT en ondersteunende diensten. In al onze trajecten staat onze mensgerichte aanpak en de balans tussen kwaliteit, planning en budget centraal.

Flincq helpt bedrijven bij het realiseren en borgen van een daadwerkelijke verandering.

Een succesvolle verandering gaat gepaard met het gezamenlijk opstellen van een gedragen veranderprogramma. Door middel van een stuurgroepstructuur wordt er periodiek verantwoording afgelegd. Hierin komt onder andere terug:

 • Mobilisatie van stakeholders, medewerkers en middelen
 • Stimuleren verandergezinde cultuur
 • Duidelijk sponsorship en "richtingaanwijzing" door management
 • Monitoren van voortgang en prestaties en indien nodig bijsturen 

Verandermanagement is enthousiasmeren en meekrijgen van de organisatie. Luister naar aangedragen knelpunten, neem de organisatie mee in het ontwerpproces en betrek de medewerkers: veranderen doen we samen!

 

Performance Management

Wij helpen organisaties bij het inrichten en borgen van performance management. 

Performance management is het identificeren, selecteren en inzichtelijk maken van de juiste indicatoren om optimaal te kunnen sturen op de organisatie doelstellingen. Dit vraagt om een integrale benadering van het denken, doen en verantwoordelijkheden van de organisatie.

Enkele vragen die hierbij een rol spelen zijn:

 • Welke informatiebehoeften hebben de verschillende interne en externe stakeholders?
 • Op welke doelstellingen leggen we de hoogste prioriteit?
 • Hoe gaan we deze doelstellingen realiseren?
 • Met welke gebalanceerde set van indicatoren (KPI's) kunnen we meten of we op koers liggen?
 • Welke IT-ondersteuning past het best in onze situatie?

Flincq heeft een aantoonbaar trackrecord in het adviseren van haar klanten bij het inrichten van performance management systemen waarbij de kracht ligt op de borging van nieuwe sturingsmodellen, proces aanpassingen en andere veranderingen in de organisatie